• HOTELI GRČKA LETO 2024

  HOTEL ELINOTEL POLIS 3*

  Pretražite raspoloživost i cenovnik pre slanja upita za rezervaciju:

  Rezerviši:

   Vaše ime*
   Vaš e-mail*
   Broj telefona*
   Datum polaska*
   Broj noćenja*
   Odrasli*
   Deca
   Destinacija*
   Ime hotela*
   Vrsta usluge
   Napomena

   CENA NE OBUHVATA:
   – prevoz autobusom,
   – međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
   – obaveznu boravišnu taksu u iznosu od 0,5 € do 5 € dnevno (u zavisnosti od lokalne kategorizacije smeštajnog objekta) po smeštajnoj jedinici,
   – fakultativne izlete,
   – individualne i ostale troškove putnika.

   BORAVIŠNA TAKSA:
   Od  01.01.2018. godine, odlukom Vlade Republike Grčke, naplaćuje se obavezna boravišna taksa u iznosu od 0,5 € do 5 € dnevno (u zavisnosti od lokalne kategorizacije smeštajnog objekta) po smeštajnoj jediniciPlaćanje se vrši pri dolasku u objekat, na licu mesta vlasniku kuće ili predstavniku/inopartneru.

  • Lokacija: Hotel se nalazi na oko 350m od centra mesta Hanioti okružen velikim brojem taverni i prodavnica.  Potpuno je renoviran 2010 godine kada i ulazi u sastav grupacije “Elinotels” hotela.

   Sadržaj: Recepcija, restoran, bazen za odrasle i decu, bilijar, kafe bar, Wi Fi konekcija na javnim površinama hotela.

   Usluga: Noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje).

   Sobe: Hotel raspolaže sa 52 sobe. Sve sobe su klimatizovane, SAT TV, fen, tuš, balkon/terasa.

   Standadna soba – ~ 16 m2. Francuski ležaj ili dva odvojena ležaja.

   Superior soba – ~ 18 m2. Francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i dodatni ležaj.

   Porodična soba – ~ 23 m2. Francuski ležaj ili dva odvojena ležaja i kreveti na sprat.

   Tip dodatnog ležaja – sofa/fotelja/krevet na rasklapanje.

  • NAPOMENE:

   • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava;
   • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze;
   • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji;
   • Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana!;
   • Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. Hotel zadržava pravo promene programa All Inclusive usluge, bez prethodne najave. ;
   • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika;
   • Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta.
   • Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom;
   • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne;
   • Vreme rada klima uređaja razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja;
   • U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu;
   • U hotelima/ apartmanima u kojima je gostima na raspolaganju korišćenje sefa (besplatno ili uz doplatu na licu mesta) uslovi korišćenja istog definisani su od strane hotelijera. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
   • Svi sadržaji hotela kao i informacije vezane za doplate podložne su promenama od strane hotela bez prethodne najave.
   • Prilikom transfera aerodrom-hotel-aerodrom vozilo po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora kao ni osoba koje vrše transfer na licu mesta nije prenos prtljaga od vozila do smeštajnog objekta.
   • Putnicima se preporučuje, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
   • Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su objavljeni  u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u mayaktours.com, koji je sastavni deo programa putovanja.
   • Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa TA Mayak Tours d.o.o. Beograd, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja TA Mayak Tours d.o.o. Beograd.
   • Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima. Granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja.
   • U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
   • Check in u hotelskom smeštaju posle 15h, check out je posle 10h (lokalno vreme).

   OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
   Zа vreme trаjаnjа turističkog putovаnjа, nа odstupаnje od ugovorа, potrošаč ukаzuje orgаnizаtoru, lokаlnom predstаvniku orgаnizаtorа i lokаlnoj аgenciji nа koju je orgаnizаtor uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći. POTROŠАČ NE MOŽE DА ZАHTEVА UMАNJENJE CENE АKO NESАVESNO PROPUSTI DА UKАŽE NА ODSTUPАNJА IZMEĐU PRUŽENIH I UGOVORENIH USLUGА ZA VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA.
   Potrošаč je dužаn dа orgаnizаtorа, lokаlnog predstаvnikа orgаnizаtorа ili lokаlnu аgenciju nа koju je organizator uputio potrošаčа zа slučаj potrebe pružаnjа određene pomoći, u pisаnoj formi, nа pаpiru ili nа drugi odgovаrаjući nаčin, obаvesti o nedostаcimа izvršenih uslugа, nаjkаsnije u roku do mesec dаnа od dаnа utvrđivаnjа nedostаtаkа. Аko potrošаč propusti dа blаgovremeno obаvesti orgаnizаtorа o nedostаcimа pruženih uslugа ne može zаhtevаti umаnjenje cene iz člаnа 104.ovog zаkonа, rаskid ugovorа iz člаnа 105. ovog zаkonа i nаknаdu štete iz člаnа 107. ovog zаkonа, osim аko se odgovornost zа propuštаnje rokа iz stаvа 1. ovog člаnа ne može stаviti potrošаču nа teret.Potrošаč može dа izjаvi reklаmаciju usmeno nа mestu koje je određeno zа prijem reklаmаcijа, telefonom, pisаnim putem, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu rаčunа nа uvid ili drugog dokаzа o kupovini (kopijа rаčunа, slip i sl.). Prodаvаc je dužаn dа potrošаču izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklаmаcije, odnosno sаopšti broj pod kojim je zаvedenа njegovа reklаmаcijа u evidenciji primljenih reklаmаcijа. Prodаvаc je dužаn dа bez odlаgаnjа, а nаjkаsnije u roku od 8 dаnа od dаnа prijemа reklаmаcije, pisаnim ili elektronskim putem odgovori potrošаču nа izjаvljenu reklаmаciju.
   MESTO ODREĐENO ZA PRIJEM REKLAMACIJA: Mayak Tours d.o.o., Gavrila Principa 52, 11000 Beograd; telefon: +381.11.3036400; e-mail: office@mayaktours.com; Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, tokom korišćenja smeštaja i prevoza kao i nakon završetka usluge je: Marijana Stanković.
   Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi putovanja, Organizatora putovanja Mayak Tours d.o.o. od 23.03.2022. – Licenca OTP 37/2022, kategorija licence A od 07.04.2022.
   Zakonom o turizmu propisanu Polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja od odgovornosti turističkih agencija br. 300072743 od 23.03.2022. koja važi do 22.03.2023. osiguravajuće kompanije Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“. Bilevar Mihajla Pupina 8, Novi sad, tel +381 21 4886 000, E-mail ddor@ddor.co.rs

  Call Now ButtonKlikni da pozoveš